Registre Sol·licitants HPO

Estar inscrit és el primer pas!

VEURE VÍDEO
1   Informació

Què és el registre de sol·licitants?

El “Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Cornellà de Llobregat”, es va crear l’any 2010 amb la finalitat de facilitar l’accés a les persones interessades en l’adquisició o el lloguer d’habitatges protegits i socials, en totes les promocions públiques i privades que s’executen a la localitat.

La seva finalitat és:

Agilitzar els processos d’adjudicació i transmissió d’habitatges.
Garantir la màxima transparència en la sol·licitud de les actualitzacions.
Informar del volum de demanda d’habitatges protegits i socials.

Des de l’aprovació del Decret 106/2009, del 19 de maig, és necessari per poder adquirir/llogar qualsevol habitatge protegit estar inscrit en el “Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya”.

El “Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Cornellà de Llobregat” forma part del “Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya”.

Qui el gestiona?

L’Ajuntament ha encarregat a la seva empresa municipal, PROCORNELLÀ, (abans Emducsa) el manteniment, la gestió i control d’aquest registre propi municipal, a través de l’Oficina Local d’Habitatge de Cornellà.

Aquesta oficina es troba ubicada al Carrer de l’Avellaner, 7
Telèfon 933763181

Quines modalitats d’habitatge protegit o social?

Actualment a Cornellà es facilita l’accés a la compra o al lloguer d’habitatges a preus més assequibles que els del mercat a les persones que ho sol·licitin i compleixin els requisits. També es realitzen adjudicacions de lloguers socials a aquelles persones en greu situació de necessitat habitacional.

Habitatges en propietat amb protecció oficial

Condicions d’accés:
El comprador ha d’estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya, no és necessari que sigui en el de Cornellà.

Habitatges de lloguer amb protecció oficial

Condicions d’ accés:
L’interessat ha d’estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Cornellà de Llobregat com a sol·licitant d’aquesta modalitat d’habitatge.

Assignació:
El promotor és qui sol·licita el llistat de sol·licitants i realitza el procés de selecció

Habitatge en lloguer social

Condicions d’accés:
Ha d’haver presentat la instància de sol·licitant de lloguer social
El departament d’Acció social, després de valorar la seva situació, ha d’haver determinat que forma part de la Mesa d’Emergència.

Quins són els requisits d’inscripció?

Per poder inscriure’s en el “Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Cornellà de Llobregat” és necessari que les persones individuals o unitats de convivència (persones físiques que acrediten conviure efectivament en un mateix domicili) compleixin els següents requisits:
Ser major d’edat o menor emancipat.
Tenir necessitat d’habitatge segons s’estableix en el reglament.
Residir i estar empadronat amb anterioritat a la sol·licitud. En el cas d’unitats de convivència de diversos membres, aquesta condició s’exigirà únicament a la persona sol·licitant.
No trobar-se en circumstàncies d’exclusió previstes en el reglament.
No estar incapacitat per obligar-se contractualment segons el dret civil de Catalunya.

Els requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud i s’han de mantenir al llarg de tot el període de vigència.

L’acreditació documental d’aquests requisits es tornarà a exigir durant les adjudicacions, tant als adjudicataris provisionals com als que conformin les llistes d’espera.

Les persones beneficiàries d’un habitatge de protecció oficial de lloguer es podran inscriure com a sol·licitants d’un habitatge de protecció oficial en modalitat de compravenda.

Quan he d’actualitzar el meu registre?

La inscripció tindrà una vigència d’1 any.

La renúncia a participar en un procediment d’adjudicació i/o la renúncia a l’habitatge amb protecció oficial adjudicat, sense causa raonable justificada, per una única vegada, comporta la impossibilitat de participar en adjudicacions de protecció oficial de nou en un termini de 5 anys.

MESURES HABITATGE COVID-19

MÉS INFORMACIÓ