Registre de Sol·licitants d’Habitatge

Estar inscrit és el primer pas!

VEURE VÍDEO
3   Convocatòries

Com funciona el procés d’adjudicació?

En cada procés d’adjudicació els habitatges s’adjudicaran a les persones amb dret a participar, és a dir, entre totes aquelles persones inscrites en el Registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial de Cornellà de Llobregat, d’acord amb les característiques indicades en la sol·licitud i segons els requeriments que estableixi cada procés d’adjudicació d’habitatges. Hi ha diferents maneres d’adjudicar els habitatges en funció dels factors que s’exposen a continuació:

HPO Règim Lloguer Si es troben construïts sobre sòls qualificats de protecció oficial… S’adjudicaran per un procés basat en l’ordre d’antiguitat al registre, llevat que la promoció hagi rebut ajuts públics i l’administració competent designi un mètode diferent (per exemple, sorteig). En cas d’esgotar-se la llista d’espera, el promotor podrà assignar els habitatges lliurement entre totes les persones que tenen dret a participar en el moment de sorgir les vacants.
Si es troben construïts sobre sòls lliures… No es requereix sorteig previ; per tant els habitatges es poden adjudicar per procediment lliure entre les persones amb dret a participar.
HPO Règim Compravenda Tots els casos No es requereix sorteig previ i, per tant, es poden adjudicar lliurement pel promotor entre les persones amb dret a participar.

No obstant això, els promotors públics solen adjudicar els habitatges mitjançant sortejos. També si els promotors privats han rebut ajuts públics hauran de sotmetre’s a allò que estableixi l’administració competent.

Després de cada procés, aquelles sol·licituds que hagin resultat adjudicatàries provisionals, hauran de presentar la documentació que es requereixi per comprovar el compliment de tots els requisits establerts.

La renúncia a participar en un procediment d’adjudicació i/o la renúncia a l’habitatge amb protecció oficial adjudicat, sense causa raonable justificada, per dues vegades, comporta la baixa del Registre i la impossibilitat d’inscriure’s en un termini de 5 anys.

Com es realitza el procés d’adjudicació?

El promotor encarregat de l’execució de la promoció demana el llistat dels sol·licitants ja filtrat i realitza el procés d’adjudicació, que pot ser lliure o per sorteig segons les circumstàncies expressades anteriorment. En cas de sorteig, s’extreu un número igual a la quantitat d’habitatges disponibles que passen a ser adjudicataris provisionals i la resta passen a ser reserves per ordre d’extracció. En el cas que hi hagués renúncies o incompliment de les condicions per part dels adjudicataris provisionals, els reserves per ordre passarien a ser els beneficiaris dels habitatges fins a completar el total de les adjudicacions.

Processos d’adjudicació realitzats

Relació dels processos d’adjudicació duts a terme per el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Cornellà de Llobregat

Filter by

Promoció Adreça Modalitat d’habitatge Número d’habitatges Promotor Data del sorteig Resultat del sorteig
Promoció 1 al barri 1 Nom del carrer Lloguer social 23 Procornellà 30/09/2018 Veure document

Properes convocatòries

Promocions en construcció

Promoció Adreça Modalitat d’habitatge Número d’habitatges Promotor Data del sorteig
Promoció 1 al barri 1 Nom del carrer Lloguer social 23 Procornellà 30/09/2018