Registre de Sol·licitants d’Habitatge

Estar inscrit és el primer pas!

VEURE VÍDEO
3   Convocatòries

Com funciona el procés d’adjudicació?

En cada procés d’adjudicació els habitatges s’adjudicaran a les persones amb dret a participar, és a dir, entre totes aquelles persones inscrites en el Registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial de Cornellà de Llobregat, d’acord amb les característiques indicades en la sol·licitud i segons els requeriments que estableixin les bases o requisits establerts per cada promotor. Hi ha diferents maneres d’adjudicar els habitatges en funció dels factors que s’exposen a continuació:

HPO Règim Lloguer Si es troben construïts sobre sòls qualificats de protecció oficial… S’adjudicaran per un procés objectiu i si la promoció ha rebut ajuts públics, l’administració competent podrà designar el mètode concret (per exemple, sorteig). En cas d’esgotar-se la llista d’espera, el promotor podrà assignar els habitatges lliurement entre totes les persones que tenen dret a participar en el moment de sorgir les vacants.
Si es troben construïts sobre sòls lliures… No es requereix sorteig previ; per tant els habitatges es poden adjudicar per procediment lliure entre les persones amb dret a participar.
HPO Règim Compravenda Tots els casos No es requereix sorteig previ i, per tant, es poden adjudicar lliurement pel promotor entre les persones amb dret a participar.

No obstant això, els promotors públics solen adjudicar els habitatges mitjançant sortejos. També si els promotors privats han rebut ajuts públics hauran de sotmetre’s a allò que estableixi l’administració competent.

Després de cada procés, aquelles sol·licituds que hagin resultat adjudicatàries provisionals, hauran de presentar la documentació que es requereixi per comprovar el compliment de tots els requisits establerts.

La renúncia a participar en un procediment d’adjudicació i/o la renúncia a l’habitatge amb protecció oficial adjudicat, sense causa raonable justificada, per dues vegades, comporta la baixa del Registre i la impossibilitat d’inscriure’s en un termini de 5 anys.

Com es realitza el procés d’adjudicació?

El promotor encarregat de l’execució de la promoció demana el llistat dels sol·licitants ja filtrat i realitza el procés d’adjudicació, que pot ser lliure o per sorteig segons les circumstàncies expressades anteriorment. En cas de sorteig, s’extreu un número igual a la quantitat d’habitatges disponibles que passen a ser adjudicataris provisionals i la resta passen a ser reserves per ordre d’extracció. En el cas que hi hagués renúncies o incompliment de les condicions per part dels adjudicataris provisionals, els reserves per ordre passarien a ser els beneficiaris dels habitatges fins a completar el total de les adjudicacions.

Adjudicacions HPO realitzades 2019

Relació dels processos d’adjudicació dutes a terme amb inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Cornellà de Llobregat

Modalitat Adreça Règim HPO Número d’habitatges Promot./Comercial. Més informació Documentació adjunta

Previsió de promocions HPO

Pendent lliurament: immediat – 6 mesos

Edificació: 6 mesos – 12 mesos

Sol·licitud llicència: 12 mesos – 18 mesos

Planejament: 12 mesos – 24 mesos

Estat tramitació Adreça Modalitat Règim HPO Nombre d’habitatges Promot./Comercialitz. Més informació
Pendent lliurament C. Lleó Fontova, 30 Lloguer Règim General 16 Fatjó, SA/ Amat Immobiliaris Més info
Pendent lliurament C. Lleó Fontova, 30 Lloguer Règim Concertat 8 Fatjó, SA/ Amat Immobiliaris Més info
Edificació (possibilitat reserva) Passatge Rosers, 4-6 Compra Règim Concertat 21 Aedas Homes Més info
Edificació Av. República Argentina, 21 Per determinar Règim General 85 Impsòl Més info
Sol·licitud llicència C. Soler i Cortada Compra Règim Concertat 4 Palmares Beach Business
Sol·licitud llicència C. Bonavista Lloguer Règim Concertat 41 Cevasa Proyectos Inmobiliarios
Planejament Passatge Rosers/ C. de l’Oliverar Lloguer Règim General per determinar Impsòl

Filtrar per