Registre de Sol·licitants d’Habitatge

Estar inscrit és el primer pas!

VEURE VÍDEO
2   Registre

Aconsegueix la documentació prèvia

Abans de presentar la teva sol·licitud convé que tinguis la següent documentació:

Documentació bàsica:

1. Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) o Targeta d’Identificació d’Estranger (TIE).
2. Volant de convivència amb indicació de data:

Què és?
Demostra on i amb qui està empadronada una persona a Cornellà el dia que es fa la sol·licitud del volant.

On s’obté?
Ajuntament de Cornellà

3. Certificat d’ingressos familiars

Què és?
Fotocòpia de tots els fulls de la Declaració de la Renda de l’últim exercici fiscal de tots els integrants de la sol·licitud. En cas de no haver fet la Declaració de Renda, per no estar-hi obligat, podrà presentar el Certificat d’Imputacions corresponent al mateix any de la Declaració.

Excepcionalment, pot acreditar els seus ingressos actualitzats mitjançant les tres últimes nòmines o altra documentació justificativa.

On s’obté?
Agència Tributària
Administració Cornellà de Llobregat

Documentació complementària

En determinats supòsits, en funció de les particularitats dels sol·licitants, es podrà requerir documentació complementària, com, per exemple, un certificat acreditatiu d’un eventual grau de minusvalidesa, altres certificats de prestacions que el sol·licitant pugui rebre, un document que acrediti la propietat d’immobles i el seu valor cadastral, etc.

D’altra banda, L’Oficina Local d’Habitatge podrà demanar tots els documents que consideri necessaris per valorar les circumstàncies econòmiques, personals, familiars i excepcionals dels sol·licitants.

Omple la sol·licitud d’Inscripció

Per formalitzar el teu registre has de tenir la sol·licitud d’inscripció degudament complimentada i firmada per tots els membres de la unitat de convivència que siguin majors d’edat.

(Selecciona nova sol·licitud i indica el municipi)

Presentació de la documentació a l’ OHL Cornellà

Per formalitzar el teu registre has de presentar la documentació a l’Oficina Local d’Habitatge de Cornellà

Pas 1:

Assegura’t de tenir com a mínim aquesta documentació

Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Targeta d’identificació d’Estranger.
Volant de convivència amb indicació de data
Certificats d’ingressos familiars
Sol·licitud d’inscripció complimentada i firmada per els membres de la unitat de convivència.

PAS 2:

Horari d’atenció al públic:
Dimarts, Dijous i Divendres: 8:30 a 14:30 hores

Dilluns i Dimecres: 8:30 a 14:30 hores i 15:30 a 19:00 hores
Oficina Local d’Habitatge de Cornellà.

COM ARRIBAR-HI.

Pas 3:

Un cop comprovat el compliment dels requisits inicialment exigits, i si no es requereix documentació addicional, s’enviarà a la persona sol·licitant la notificació de la resolució d’acceptació o de desestimació de la inscripció en el Registre de Sol·licitants.

MESURES HABITATGE COVID-19

MÉS INFORMACIÓ