Pla Director Sant Ildefons

El Pla Director Comunitari de Sant Ildefons dóna resposta de manera integral i innovadora a grans reptes de la ciutat, mitjançant un conjunt de noves actuacions que permetin fer un pas més de transformació al barri, impulsant la rehabilitació extensiva dels seus edificis i habitatges, conjuntament amb altres programes que garanteixin uns estàndards de qualitat tant a l’àmbit públic com privat.

Es tracta d’un pla que en el futur es traslladarà als altres barris de Cornellà i que se sustenta amb els següents eixos estratègics:

La política de vivenda. El parc d’habitatges. La seva rehabilitació.

La política social, cultural i educativa.

La convivència i la cohesió social.

L’Espai públic. Intervenció per transformar, innovar i mantenir.

En concret, el Pla de rehabilitació al parc d’habitatges de Sant Ildefons es planteja de la manera que es es descriu a continuació:

Què es proposa?

Es proposa un programa pels edificis de planta baixa+5 del barri de Sant Ildefons en el que el lideratge públic tingui un paper predominant a l’hora de rehabilitar els habitatges del barri, que faciliti solucions ajustades a les circumstàncies particulars dels propietaris, i que, alhora, impulsi i faci efectiva la complicitat i determinació dels veïns. El pla es desenvoluparà en uns 3600 habitatges.

A qui s’adreça aquest projecte

Inicialment als propietaris i residents dels edificis i habitatges inclosos en el programa.

Qui fa possible el projecte?

Propietaris i usuaris dels habitatges
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Àrea Metropolitana de Barcelona
Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Quin paper hi té l’Administració?

Redacta el projecte de les obres d’acord amb els propietaris
Contracta les obres per compte dels propietaris
Gestiona les subvencions per compte dels propietaris
Gestiona la morositat
Desenvolupa línies de finançament per al pagament de la part no subvencionable de les actuacions

Quines solucions es plantegen per finançar les actuacions?

El projecte es farà a partir de l’estreta col·laboració amb els propietaris de les comunitats de veïns.
Es tindrà en compte la situació socioeconòmica dels propietaris, amb l’objectiu de plantejar instruments que facilitin solucions efectives per assumir els costos:

Es disposarà de subvencions a fons perdut d’una part del cost de les actuacions
Es podrà finançar el cost, sense interessos, de la part no subvencionada en funció de la situació socioeconòmica de cada propietari
Es podrà assumir el 100% del cost de l’actuació per a aquells propietaris que no disposin de recursos econòmics i se’n farà una anotació registral. L’Administració assumirà el cost de les actuacions fins que es mantingui la situació d’impossibilitat econòmica o fins que l’habitatge es vengui o s’hereti.

Quins beneficis aportarà aquesta situació als usuaris dels edificis i habitatges?

Major seguretat
Millora del confort
Millora de la salut i de la qualitat de vida de les persones que hi resideixen
Millora, si escau, de l’accessibilitat i de la mobilitat interior
Estalvi econòmic gràcies a l’increment de l’eficiència energètica
Actualització de les instal·lacions
Modernització i adequacions estètiques
Increment del valor de l’habitatge

MESURES HABITATGE COVID-19

MÉS INFORMACIÓ