Cornellà crearà més de 3.000 habitatges socials protegits en els propers 10 anys

 Categoria Pla d'Habitatge

Aquest nou parc d’habitatge inclourà habitatge de nova construcció, borsa de lloguer social, rehabilitació d’immobles i convenis amb promotors públics i privats.

El Govern municipal ha dissenyat la nova Política Social d’habitatge per als propers 10 anys amb l’objectiu de crear un parc d’habitatges socials que faciliti l’accés a la ciutadania i, principalment, al jovent i als col·lectius més vulnerables.

Aquest nou planejament urbanístic s’estructura en cinc àmbits territorials a partir dels cinc eixos verds que s’ordenen al projecte Cornellà Natura.

L’Ajuntament de Cornellà crearà fins a 3.187 habitatges socials protegits en la propera dècada, segons el nou Pla d’Habitatge (2020-2030) aprovat al ple municipal del mes de gener, amb l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge com a dret bàsic de la ciutadania, per tal de potenciar la cohesió social, disminuir els desequilibris territorials i millorar la qualitat de vida dels cornellanencs i cornellanenques.

Del total d’habitatges que es crearan, 2.943 seran de nova construcció, als quals s’han de sumar 100 pisos més de la Borsa de Lloguer Social, més una aportació de 50 habitatges per conveni amb l’Agència Catalana d’Habitatge (ACH), i 94 pisos que formen part de l’increment de reserves produïdes al marge del planejament. En total, 3.187 habitatges, el 61% del total del sòl residencial i l’equivalent a un sostre de 259.177 m².

Aquest nou planejament urbanístic s’ha dissenyat i definit d’acord amb les circumstàncies i realitats de creixement territorial de la ciutat, tot tenint en compte els principis de sostenibilitat ambiental i social i amb l’objectiu d’afavorir l’accés a l’habitatge als col·lectius més vulnerables i al jovent.

Tot i que l’Ajuntament no té competències en matèria d’habitatge, impulsarà el Pla a través tant dels seus recursos propis, com a partir de la col·laboració amb les administracions (principalment el Consorci Metropolità de l’Habitatge) i d’acords amb altres promotors públics i privats.

Cinc àmbits territorials

Les diferents actuacions contemplades al planejament urbanístic s’estructuren en cinc àmbits territorials a partir dels cinc eixos verds que ordenen la ciutat segons el projecte Cornellà Natura. Per àmbits, la major de part dels pisos protegits estaran situats a la zona de Ribera Salines (53%), Pedró-Gavarra (24%), Suris-Fontsanta (11%), Almeda-Famades (12%).

Ja s’ha iniciat el procés de construcció dels primers 43 habitatges de lloguer protegit al barri d’Almeda. Aquests aniran adreçats al jovent, i els construeix la Fundació Privada Salas per l’Accesibilitat, tot i que el sorteig de futurs inquilins i el preu de lloguer estarà gestionat per l’Ajuntament de Cornellà.

El Pla d’Habitatge defineix quatre eixos d’actuació:

  • Incrementar un 61% l’oferta d’habitatge protegit
  • Rehabilitar immobles per millorar la sostenibilitat i l’accessibilitat
  • Impulsar la borsa de lloguer social
  • Lluitar contra l’ocupació il·legal

Rehabilitació per millorar l’accessibilitat i sostenibilitat

Aquest eix de desenvolupament del Pla d’Habitatge Municipal té com a objectiu millorar el mercat immobiliari i reduir els desequilibris entre barris mitjançant la rehabilitació.

En aquest àmbit s’ha començat a treballar en barris més envellits com és el cas del projecte Pla Director Comunitari Sant Ildefons, engegat el 2018, en col·laboració amb el Consorci Metropolità de l’Habitatge i l’AMB. A través d’aquest projecte s’ofereixen solucions als veïns per rehabilitar façana i coberta, instal·lar ascensor o dur a terme reformes interiors per aconseguir una millor mobilitat.

A més, el pla contempla actuacions a l’espai públic, reforç del teixit social i cultural i programes per garantir la convivència i la cohesió social al barri. La idea és que aquest model es traslladi posteriorment a la resta de la ciutat.

Ampliació de la borsa de lloguer social

Un altre dels objectius és incrementar la Borsa de Lloguer Social municipal mitjançant la gestió sobre el patrimoni construït ja existent i a través de convenis amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com amb acords amb promotors privats. La borsa de lloguer funciona des del 2015, mitjançant l’Oficina Local d’Habitatge que és qui gestiona l’adjudicació a persones en risc d’exclusió social (mesa d’emergència serveis socials).

Des del seu funcionament, s’ha treballat des del consistori per poder disposar actualment d’uns 63 pisos a la borsa. Darrerament, es va signar un conveni de col·laboració amb l’AHC, pel qual cedeixen a l’Ajuntament 26 en pisos de lloguer i 38 més de titularitat AHC (Cornellà proposa a les famílies adjudicatàries). A més, Cornellà es podrà beneficiar d’una inversió de 250.000 euros per captar uns 25 pisos més per a la borsa de lloguer social, al sumar-se al programa Reallotgem.cat impulsat per l’AHC.

L’Ajuntament compta amb l’Oficina Local d’Habitatge amb l’objectiu d’ajudar els ciutadans en aquest àmbit i informar i assessorar en temes contractes, situacions d’impagament, ocupació d’habitatges, etc. Durant 2020, l’Oficina va atendre més d’11.000 persones i ha ajudat a tramitar ajuts pel pagament del lloguer a 1.100 persones.

Lluitar contra l’ocupació il·legal

Un altre dels objectius del Pla d’Habitatge és lluitar contra les ocupacions il•legals d’immobles per part de grups organitzats (màfies) que, amb la finalitat d’extorquir famílies en situació de vulnerabilitat, ocupen habitatges il•legalment per a posteriorment, rellogar-los i obtenir un benefici econòmic especulant amb la vivenda ocupada.

L’Ajuntament ha promogut a tota la ciutat una campanya informativa adreçada a les comunitats de veïns per a fomentar la col•laboració ciutadana en contra d’aquest tipus d’ocupacions.
D’acord amb les dades de la Guàrdia Urbana de Cornellà, des de desembre del 2019 s’han efectuat 12 desallotjaments cautelars d’habitatges ocupats de manera il•legal i de propietat particular. En el decurs del 2020, es van fer vuit intervencions i vuit oficis per a posar en coneixement d’aquests fets al jutjat, resolent dos d’ells en una mediació abans de presentar-los.

Cornellà de Llobregat, 29 de març de 2021

Descàrregues:

Anàlisi i orientació de la política d’habitatge social

Entrades recents:

MESURES HABITATGE COVID-19

MÉS INFORMACIÓ