Cedeix el teu pis

En què consisteix?

L’any 2015 l’Ajuntament de Cornellà va posar en marxa el programa anomenat Borsa de Lloguer Social de Cornellà, a través del qual aquells propietaris que tenen habitatges sense habitar en el municipi, els poden cedir per crear una borsa d’habitatge de lloguer social.
La iniciativa és possible gràcies a la voluntat de l’Ajuntament de destinar part d’una una plusvàlua obtinguda per la venda d’un immoble al World Trade Center Almeda Park, uns 735.000 euros, a un fons d’habitatge de lloguer social.

Quins són els requisits dels habitatges?

Els habitatges han d’estar ubicats a Cornellà i comptar amb els elements bàsics d’habitabilitat (cuina, bany, saló i dormitoris) i cèdula d’habitabilitat i certificat d’eficiència energètica.

Com funcionen els contractes d’arrendament?

Un cop realitzades les revisions pertinents, PROCORNELLÀ gestionarà la signatura del contracte d’arrendament entre els propietaris i els llogaters, els quals hauran estat seleccionats pel departament d’Acció Social de l’Ajuntament. L’objectiu és oferir un habitatge digne a persones en situació de vulnerabilitat.

El contracte tindrà la durada que estableixi la Llei d’Arrendaments Urbans vigent pels arrendaments d’habitatge habitual.

Quines són les obligacions dels inquilins?

Els inquilins seleccionats assumiran un pagament mensual a PROCORNELLÀ de 180 euros. Les despeses corresponents als consums (aigua, llum, gas) també hauran de ser satisfets directament pels inquilins a les empreses subministradores.

Quines són les garanties al propietari?

L’Oficina Local d’Habitatge farà front als pagaments mensuals dels lloguers directament als propietaris fins a l’extinció de cada contracte subscrit. Així mateix, assumirà en el seu moment, la devolució dels habitatges als seus propietaris, garantint que aquests estaran, com a mínim, en les mateixes condicions que a l’inici de l’arrendament, fent-se càrrec dels possibles desperfectes que es produeixin.

Com faig la inscripció de la meva propietat?

Els interessats hauran de presentar a l’Oficina Local d’Habitatge el full corresponent amb les dades bàsiques de l’habitatge i del propietari.

MESURES HABITATGE COVID-19

MÉS INFORMACIÓ