Cedeix el teu pis

En què consisteix?

L’any 2015 l’Ajuntament de Cornellà va posar en marxa el programa anomenat Borsa de Lloguer Social de Cornellà, a través del qual aquells propietaris que tenen habitatges sense habitar en el municipi, els poden cedir per crear una borsa d’habitatge de lloguer social.
La iniciativa és possible gràcies a la voluntat de l’Ajuntament de destinar part d’una una plusvàlua obtinguda per la venda d’un immoble al World Trade Center Almeda Park, uns 735.000 euros, a un fons d’habitatge de lloguer social.

Quins són els requisits dels habitatges?

Els habitatges han d’estar ubicats a Cornellà i comptar amb els elements bàsics d’habitabilitat (cuina, bany, saló i dormitoris) i cèdula d’habitabilitat i certificat d’eficiència energètica.

Com funcionen els contractes d’arrendament?

Un cop realitzades les revisions pertinents, PROCORNELLÀ gestionarà la signatura del contracte d’arrendament entre els propietaris i els llogaters, els quals hauran estat seleccionats pel departament d’Acció Social de l’Ajuntament. L’objectiu és oferir un habitatge digne a persones en situació de vulnerabilitat.

El contracte tindrà una vigència inicial de 3 anys, d’acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans vigent.

Quines són les obligacions dels inquilins?

Els inquilins seleccionats assumiran un pagament mensual a PROCORNELLÀ de 180 euros. Les despeses corresponents als consums (aigua, llum, gas) també hauran de ser satisfets directament pels inquilins a les empreses subministradores.

Quines són les garanties al propietari?

L’Oficina Local d’Habitatge farà front als pagaments mensuals dels lloguers directament als propietaris fins a l’extinció de cada contracte subscrit. Així mateix, assumirà en el seu moment, la devolució dels habitatges als seus propietaris, garantint que aquests estaran, com a mínim, en les mateixes condicions que a l’inici de l’arrendament, fent-se càrrec dels possibles desperfectes que es produeixin.

Com faig la inscripció de la meva propietat?

Els interessats hauran de presentar a l’Oficina Local d’Habitatge el full corresponent amb les dades bàsiques de l’habitatge i del propietari.