Ajuts al lloguer i hipoteca

Des de l’OLH informem, gestionem i tramitem els ajuts vigents en cada moment.
Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial.
Per poder-los sol·licitar cal que hi hagi convocatòria oberta i complir amb els requisits que s’hagin establert.
Els ajuts que es tramiten i es gestionen des de l’OLH, provenen de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (www.gencat.cat).

El Pla per al dret a l’habitatge vigent preveu ajuts adreçats a diferents col·lectius susceptibles de ser exclosos socialment per motius residencials:
prestacions per pagar el lloguer
prestacions d’urgència especial per atendre situacions en què es produeixen rebuts impagats.

Ajuts per pagar el lloguer d’un habitatge

Per obtenir prestacions per pagar el lloguer cal complir els requisits que indiquin cada bases o convocatòria.

Cada any es revisen les condicions dels beneficiaris per poder renovar-los, per tant els ajuts s’han de renovar anualment quan la convocatòria és oberta.
No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.
Només es poden sol·licitar quan s’obre la convocatòria corresponent, que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Només hi ha una convocatòria anual.
Aquesta prestació és incompatible amb els beneficiaris de les prestacions d’especial urgència per les mateixes mensualitats.
També es incompatible amb el manteniment del dret a la RBE per les mateixes mensualitats i qualsevol altre ajut o prestació provinent d’altres administracions públiques, que tinguin la mateixa finalitat.

Prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge

La finalitat de les prestacions és possibilitar la permanència en l’habitatge de persones i famílies, per prevenir l’exclusió social que pot suposar la pèrdua de l’habitatge que constitueix la residència habitual i permanent.
Es tracta de prestacions econòmiques per atendre situacions puntuals d’impagaments del lloguer o la hipoteca
Les prestacions urgents per cobrir situacions d’impagament de lloguer es poden sol·licitar en qualsevol moment. No es poden tornar a demanar fins que no hagi transcorregut un mínim d’un any entre l’últim mes concedit i la nova sol·licitud.
Cal que els serveis socials emetin un informe de la situació del sol·licitant.
Els llogaters d’habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya no poden accedir a aquestes prestacions.
Convocatòria oberta tot l’any.

HI HA 3 tipus:

L’ajut al pagament de rendes de lloguer

Destinat a persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a les bases de la convocatòria i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per deutes d’impagament derivats del lloguer.

Per més info. Demanar cita prèvia a l’OLH

L’ajut al pagament de quotes d’amortització hipotecària

Destinat a persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a les bases de la convocatòria i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per deutes d’impagament derivats de la hipoteca.

Per més info. Demanar cita prèvia a l’OLH

L’ajut per pèrdua de l’habitatge per desnonament o execució hipotecària

Destinat a persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària.

Per més info. Demanar cita prèvia a l’OLH

MESURES HABITATGE COVID-19

MÉS INFORMACIÓ