Ajuts a la Rehabilitació

Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents

L’Institut Català de l’Energia ha establert les bases per sol·licitar aquesta subvenció.

A continuació es pot consultar un full informatiu amb els aspectes més importants i enllaç a la pàgina de la Generalitat de Catalunya des d’on es tramita –> AQUÍ

Foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial col·lectiva i habitatges del Consorci Metropolità de l’Habitatge de l’AMB

Segons les Bases reguladores que regiran per a futures convocatòries d’ajuts a la rehabilitació en el territori metropolità, publicades en el BOPB, el dia 22 d’octubre de 2018. Consultar bases aquí.

El tipus d’actuacions objecte d’ajuts s’estableix segons les següents línies d’actuació, i en cada convocatòria s’establiran les especificacions tècniques que caldrà acomplir per a cadascuna. Les convocatòries dels ajuts es poden consultar aquí.

Línia 1. Foment de la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat.

Es consideraran subvencionables les actuacions de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat en edificis de tipologia residencial col·lectiva i en habitatges.

 • Millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici per reduir la seva demanda energètica de calefacció o refrigeració.
 • Instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració , producció d’aigua calenta sanitària i ventilació, o l’increment de l’eficiència energètica de les ja existents.
 • Instal·lació d’equips de generació amb energies renovables.
 • Altres actuacions que millorin l’eficiència energètica i la sostenibilitat.

Línia 2. Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

2.1 Actuacions subvencionables de conservació

Es consideraran subvencionables les actuacions de conservació que es duguin a terme en edificis de tipologia residencial col·lectiva i en habitatges, per reparar les deficiències següents:

 • Les deficiències relatives a l’estat de conservació dels fonaments, l’estructura horitzontal i vertical, incloent-hi els cantells dels balcons i voladissos si afecten els seus elements estructurals, i les instal·lacions d’electricitat, fontaneria i sanejament de l’edifici.
 • Les deficiències relatives a l’estat de conservació de cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, incloent-hi els treballs d`eliminació d’amiant.
 • Les relatives a l’adequació interior dels habitatges a les condicions mínimes d’habitabilitat legalment exigides.

2.2 Actuacions subvencionables per a la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat

Es consideraran subvencionables les actuacions per a la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat en edificis de tipologia residencial col·lectiva i habitatges :

 • La instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes o altres dispositius d’accessibilitat, incloent-hi els adaptats a les necessitats de les persones amb discapacitats sensorial o intel·lectual, així com la seva adaptació, una vegada instal·lats a la normativa sectorial corresponent.
 • La instal·lació d’elements d’ informació o avís, com senyals lluminosos o sonors que permetin l’orientació en la utilització de les escales i els ascensors.
 • La instal·lació d’elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior, com videoporters i anàlegs.
 • La instal·lació domòtica i d’ altres avenços tecnològics per afavorir l’autonomia de les persones grans o amb discapacitats.
 • Qualsevol intervenció que millori la mobilitat en l’ interior dels habitatges. S’hi inclouen actuacions adreçades a l’ampliació d’espais de circulació dins de l’habitatge que compleixin les condicions del Codi tècnic de l’Edificació en allò establert a habitatge accessible.
 • Qualsevol intervenció que millori el compliment dels paràmetres establerts al document bàsic del CTE DB-SUA, seguretat d’utilització i accessibilitat.

I els requisits generals, segons les bases reguladores, són els següents:

1.Podran acollir-se als ajuts els edificis de tipologia residencial col·lectiva i habitatges , que compleixin els següents requisits :

 • Estar finalitzats abans de 1996.
 • Per a actuacions de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, els edificis han d`haver estat finalitzats abans de 2007.
 • Per a actuacions per a la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat, no es requereix el requisit d’antiguitat.
 • Com a mínim el 70 % de la superfície construïda sobre rasant de l’edifici, excloent-hi la planta baixa o plantes inferiors si té o tenen altres usos compatibles, ha d’estar destinada a habitatge.
 • Com a mínim el 50 % dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en totes les fases del procediment. Aquesta circumstància es podrà acreditar mitjançant certificació d’empadronament dels propietaris o arrendataris dels habitatges, o bé amb una autorització de cada un d’ells per a que el Consorci verifiqui les dades del padró.

En el cas d’habitatges unifamiliars o individuals, aquests hauran de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en el moment de sol·licitar la subvenció.

2. No podran gaudir de les subvencions aquelles obres o actuacions que hagin estat iniciades o realitzades abans de formalitzar-se la sol·licitud d’ajuts, ni haver rebut el comunicat tècnic inicial previst en l’art. 17 de les bases. Es podran admetre actuacions que no compleixin la condició establerta en aquest punt, sempre i quan s’estableixi l’excepcionalitat a la convocatòria corresponent.

3. Resten expressament excloses d’aquests ajuts les actuacions que impliquin el buidat estructural de l’edifici o l’enderroc de façanes, l’augment de volum, les ampliacions o subdivisions d’edificis o habitatges i les definides com a gran rehabilitació en l’art. 39 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l’habitatge. Excepcionalment , s’admetran edificis i/ o habitatges que, sense complir la condició establerta en aquest punt, justifiquin adequadament que dites actuacions són necessàries per a la millora de l’accessibilitat i/o per a la millora de l’eficiència energètica.

MESURES HABITATGE COVID-19

MÉS INFORMACIÓ